#signals

如何暫停直到發出信號並且沒有 C 打印?

Eric Stotch

Eric Stotch 我猜我需要調用一些函數

000

UNIX:SIG_IGN 是否有相反的情況?

Juan Gil

Juan Gil 你好,我正在用 c 和我做一個程序

000